Klauzula rekrutacyjna

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy jest szczególnie istotna dla Target Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, który jest Administratorem Danych Osobowych. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację. Określa ona w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa kandydatów podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Target Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Gwiaździsta 15 A lok. 403, 01-651 Warszawa, KRS: 0001059075, NIP: 5130131766, numer REGON: 120418318, tel.: 22 560 43 00, e-mail: rekrutacja@target-polska.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku, gdy w dokumentach rekrutacyjnych zawarte będą dodatkowe dane, nieprzewidziane w Kodeksie pracy, a także w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora;
  2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku, gdy w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane zgodne z katalogiem danych zawartym w Kodeksie pracy;
  3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń związanych z prowadzonym procesem rekrutacji oraz obroną przed tymi roszczeniami.
 3. Administrator uznaje, że wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych zamieszczając je w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym i wysyłając je na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu rekrutacyjnym, jak również w inny sposób przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne (zgodę można wyrazić także w inny sposób, np. składając określone oświadczenie w formie pisemnej lub zaznaczając wskazany przycisk wyboru).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko pracy, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednakże nie później niż 30 dni od daty zakończenia procesu;
  2. w przypadku prowadzenia rekrutacji na inne stanowiska w Target Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, przez okres 12 miesięcy od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii i przeniesienia ich do innego Administratora, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z Kodeksu pracy jest nieobowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie może wywoływać negatywnych skutków dla Pani/Pana zgłoszenia rekrutacyjnego – brak danych nie może stanowić podstawy do odrzucenia aplikacji.
 8. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano podczas obowiązywania zgody.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty przetwarzające, działające na zlecenie lub w imieniu Administratora, np. dostawcy usług, którzy wspomagają Administratora podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych (dostawcy usług hostingu w chmurze obliczeniowej, dostawcy systemów do zarządzania procesami rekrutacyjnymi oraz dostawcy narzędzi służących do przeprowadzania testów kompetencyjnych).
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, takim jak organy państwowe, jeżeli takowe zwrócą się do Administratora z odpowiednim wnioskiem (np. sąd, prokuratura).
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.