Polityka prywatności w zakresie plików cookies

Target Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna stawia sobie ochronę Państwa danych osobowych jako nadrzędny cel funkcjonowania.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Target Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej: „Target Polska” lub „Administrator”) zmierza do spełnienia wymagań chroniących prywatność i godność każdego Pracownika Firmy, Klienta, Kontrahenta oraz Dostawcy. Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności jako jednej z najważniejszych sfer życia. Przedsiębiorstwo, wychodząc naprzeciw tematyce ochrony danych osobowych sporządziło zestaw najważniejszych informacji towarzyszących przetwarzaniu danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej w Target Polska.

 1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Target Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Gwiaździsta 15 A lok. 403, 01-651 Warszawa, KRS: 0001059075, NIP: 5130131766, numer REGON: 120418318, tel.: 22 560 43 00, e-mail: rekrutacja@target-polska.pl.

 1. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Target Polska jako Administrator danych, przetwarza je w trybie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane, których Administratorem jest Target Polska, przetwarzane są w celu realizacji następujących zadań:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem wiadomości email, czy rozmów telefonicznych;
 • zawarcia i realizacji stosownej Umowy, w tym zagwarantowania najwyższej jakości usług;
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych;
 • dochodzenia roszczeń i obrony;
 • rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy.
 1. Źródła przetwarzanych danych osobowych

Target Polska jako Administrator danych osobowych może posiadać Państwa dane:

 • bezpośrednio od Państwa;
 • od podmiotów współpracujących z Administratorem.
 1. Kategorie przetwarzanych danych

Target Polska może, w zależności od celu przetwarzania danych, przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, dane o członkach rodzin, numer konta bankowego);
 • dane niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy stronami (zakres danych jest zależny od rodzaju Umowy);
 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi zwrotnej (imię, nazwisko, numer telefonu lub adres email lub adres do korespondencji);
 • dane niezbędne do prowadzenia działań marketingowych (imię, adres email, numer telefonu);
 • wszelkie inne dane osobowe, na przetwarzanie których osoba wyraziła stosowną zgodę.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane przez Administratora podlegają obowiązującym przepisom prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, a także przepisów szczególnych ustala się, że:

 • w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie zgody, okres ich przetwarzania jest równy okresowi, na który zgoda została wyrażona, a jeżeli zgoda wyrażona została bezterminowo, to przez okres do momentu ustania celu przetwarzania danych osobowych;
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie umowy z Administratorem, okres ich przetwarzania jest równy okresowi, na który została zawarta umowa, a także przetwarzane są później przez okres niezbędny do zapewnienia obrony ewentualnych roszczeń co do umowy;
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, okres ich przetwarzania wynika bezpośrednio z przepisów prawa;
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie odbywa się do momentu ustania celu przetwarzania.

Po upływie terminów wymienionych powyżej, dane mogą zostać przekazane do dodatkowej archiwizacji, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W pozostałych przypadkach, po upływie powyższych okresów przetwarzania, dane będą niezwłocznie usunięte, jednakże nie później niż w przeciągu 30 dni od zakończenia okresów, o których mowa powyżej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym procesom profilowania.

 1. Kategorie odbiorców danych

Administrator podczas przetwarzania Państwa danych osobowych udostępni je, w niezbędnym zakresie, do przetwarzania swoim pracownikom oraz osobom, z którymi posiada podpisaną stosowną umowę cywilnoprawną.

Administrator może dodatkowo udostępnić Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom. Aby takie udostępnienie było możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami, podmioty otrzymujące dane muszą spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • muszą wykonywać, w imieniu i na polecenie Administratora danych osobowych usługi, na wykonanie których strony posiadają podpisane stosowne umowy (dane mogą być udostępnione np. podmiotom oferującym hosting usług chmurowych Administratorowi, podmiotom oferującym usługi szkoleniowe);
 • są uprawnione do otrzymania danych, które są przetwarzane przez Administratora (np. usługodawcy, organy podatkowe, policja oraz organy sądowe i administracyjne).

Administrator Państwa danych osobowych nie zamierza udostępniać ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nie można wykluczyć konieczności przekazania ich poza EOG, jednakże takie przekazanie możliwe jest jedynie do państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z konkretnymi decyzjami Komisji Europejskiej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, Państwu jako osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane, a jeśli tak, to uzyskania dostępu do danych i związanych z nimi informacji, jak również otrzymania kopii takich danych osobowych, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (prawo dostępu);
 • uzyskania sprostowania danych osobowych, tj. możliwości sprostowania, modyfikacji lub aktualizacji wszelkich nieprawidłowych, nieaktualnych oraz niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego (prawo do sprostowania);
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności, gdy (i) nie są one już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone lub (ii) były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (iii) muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub wreszcie (iv) sprzeciwili się Państwo ich przetwarzaniu (patrz poniżej „prawo do sprzeciwu”) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym). Usunięcie nie może zostać dokonane, jeśli, w szczególności, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie;
 • uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych, co oznacza, że Administrator danych przechowuje takie dane bez możliwości ich wykorzystania; z niniejszego uprawienia można skorzystać jedynie wówczas, gdy (i) kwestionują Państwo rzetelność Państwa danych osobowych – przez okres niezbędny Administratorowi danych do zweryfikowania poprawności takich danych lub (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania, a nie ich usunięcia lub (iii) chociaż Administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne, aby osoba, której dane dotyczą, mogła ustalić, wykonać lub bronić prawa w sądzie lub (iv) sprzeciwiła się ich przetwarzaniu, do czasu sprawdzenia, czy uzasadniony interes Administratora danych ma pierwszeństwo przed interesami osoby, której dane dotyczą (prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • uzyskania swoich danych osobowych od Administratora przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, w standardowym formacie, jak również przekazania tych danych, jeśli jest to technicznie możliwe, bezpośrednio do wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (prawo do przenoszenia danych);
 • odwołania zgody w dowolnym momencie, jeśli została ona wcześniej udzielona na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody);
 • wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa określoną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów profilowania w celu personalizowania komunikacji informacyjnej czy do celów marketingu. W takim przypadku Administrator danych powstrzyma się od dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że udowodni istnienie uzasadnionych, istotnych powodów przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie (prawo do wniesienia sprzeciwu);
 • złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://www.uodo.gov.pl/) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych (prawo do złożenia skargi).
 1. Zmiany w Polityce

Ciągły rozwój naszej działalności może prowadzić do zmian opisanego powyżej charakteru przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym niniejsza polityka prywatności może z czasem ulegać zmianom i uzupełnieniom, również w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności przekażemy Państwu odpowiednie powiadomienie.

 1. Cookies

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały podstawowe informacje na temat plików „Cookies”, które wykorzystywane są na stronie internetowej należącej do Target Polska.

Administrator prowadzi w domenie internetowej www.target-polska.pl stronę oraz serwis internetowy dotyczący prowadzonej działalności (zwane dalej: Serwisami).

Dane gromadzone przez Target Polska, w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administrowaniem Serwisami. Administrator oświadcza, że nie zabiega o identyfikację Użytkowników Serwisów, natomiast dane identyfikacyjne nie są przekazywane do stron trzecich.

Serwis prowadzony w domenie www.target-polska.pl nie archiwizuje w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • sesyjne, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje o zebranych przez Target Polska logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Serwisami.